Všeobecné obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou:

provozovatel (Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista/ka):
Mgr. Renáta Steinová, mistr florista
Smutného 10, Znojmo 669 02 Česká republika, IČ: 62840673, bankovní spojení: 181061207/0300 ČSOB ZNOJMO

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku: Č.j.: ZIVZN/1417/2012/3, vydáno MÚ ZNOJMO, obecní živnostenský úřad, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo, dne 5. 3. 2012

provozovatel (ostatní kurzy):
Floristické kurzy s.r.o.
V Dolnách 301, Suchohrdly 669 02 Česká republika, IČ: 08000336, bankovní spojení: 65111967/2010 ČSOB ZNOJMO

Společnost s ručeným omezeným, Sp. značka: C 111341 vedená u Krajského soudu v Brně, MÚ ZNOJMO, obecní živnostenský úřad, zapsaná v obchodním rejstříku 19. 3. 2019

kontakt:

info@floristickekurzy.cz

tel.: +420 777 886 662

objednatel (osoba přihlášená na kurz, od zahájení kurzu- účatník kurzu)

objednatel (osoba přihlášená na kurz, od zahájení kurzu- účastník kurzu)

II. Předmět smlouvy

Provozovatel se zavazuje zajistit floristický kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob na kurz a na základě úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách floristickekurzy.cz.
Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky prostřednictvím objednávkového systému) souhlasí objednatel s uvedeným v bodě 2. této smlouvy a objednatel nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.
Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.
Kurzy se konají pod vedením odborného lektora- Renáta Steinová, mistr florista, v některých případech praktické výuky může být v rámci zvýšení kvality a množství výuky přizván další florista (floristé).
Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 8 osob.
Provozovatel si vyhrazuje právo realizovat kurz i při menším počtu osob, zejména jeli vázán smlouvou od třetí strany (úřady práce, jiné organizace).

III. Vznik smlouvy

Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) na internetových stránkách: www.https://floristickekurzy.cz/prihlaska/
Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem na email automatickým systémem provozovatele. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného.
Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku úhrady peněz na účet provozovatele, nástupem účastníka na kurz a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak.
Úhradou a vyplněním přihlášky na kurz objednatel potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je se seznámen s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách: floristickekurzy.cz

IV. Kurzovné

Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli část kurzovného (zálohu na kurz) kurzovné- ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách floristickekurzy.cz, platné v době učinění objednávky objednatelem.
Cena kuru i výše zálohy (rezervačního poplatku) na kurz je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
Výše zálohy na kurz, uhrazené objednatelem se odečítá z celkové ceny kurzu.
V případě neuhrazení takto určeného kurzovného (záloha na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.
Objednatel se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele, nebo poštovní poukázkou, v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení rezervačního poplatku (zálohy) a to nejpozději měsíc před datem zahájení kurzu.
Kurzovné (záloha na kurz) je splatná nejpozději jeden měsíc před termínem objednaného kurzu, není-li sjednáno jinak.
Výjimku lze domluvit pouze osobně a to telefonicky na čísle +420 777 886 662.
Doplatek do plné výše ceny kurzovného se hradí:
Doplatek do plné výše ceny kurzovného se hradí platbou na účet (po obdržení potvrzujícího emailu od provozovatele o uskutečnění kurzu) nejpozději však v den zahájení kurzu.

V případě, že objednatel požaduje vystavení faktury, je povinen zaslat provozovateli kompletní fakturační údaje emailem nejpozději týden před zahájením kurzu. V průběhu, nebo po ukončení kurzu  bude objednateli zaslaná faktura e-mailem.

Při platbě v Eurech se kurzovné přepočítává dle aktuálního měnového kurzu, stanoveného Českou národní bankou v den zahájení kurzu.
Ve výjimečných případech může provozovatel udělit možnost objednateli kurzu hradit kurzovné formou splátek. Při úhradě kurzu formou splátky nelze uplatnit žádné bonusy, ani dárky a cena kurzu se navyšuje o 1% za každý započatý měsíc až po doplacení celé částky kurzovného. Na povinnost uhradit zálohu za kurz (rezervační poplatek) se forma splátky nevztahuje, objednatel je povinen tuto částku uhradit.
V případě platby kurzovného formou splátek se objednatel zavazuje podepsat Uznání dluhu a dohodu o úhradě pohledávky ve smyslu ust. § 2053 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, svým podpisem potvrdit a obdrží jednu kopii. V případ nedodržení podmínek (neplnění splátkového kalendáře) bude vymáhaná částka dluhu soudní cestou.

Pokud objednatel v minulosti absolvoval některé bloky z delšího kurzu, na který se nyní přihlašuje, nemusí již tyto bloky absolvovat a uhrazené poplatky za jednotlivé bloky výuky které abolvoval, se mu odečtou z ceny kurzu delšího, na který se přihlašuje a to ve výší zkrácené o -25% z původní uhrazené ceny.

V. Dárkový poukaz, slevy a slevový kupón

Dárkový poukaz může být vystaven na libovolný kurz, nebo na libovolnou částku, kterou si objednatel vybere. Dárkový poukaz může být objednán jako univerzální -bez určení konkrétního kurzu nebo na konkrétní kurz, nebo na konkrétní částku.
Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
Třetí osoba objednatel („původní objednatel“) vyplní přihlášku na objednaný kurz: jméno a příjmení účastníka kurzu a do políčka e-mail uvede vlastní e-mailovou adresu, na kterou přijde automatická odpověď o přijetí přihlášky. Do kolonky poznámka uvede: „dárkový poukaz“. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele.
V případě objednání tištěného dárkového poukazu (celobarevný, formát A4) pro třetí osobu, objednatel („původní objednatel“) obdrží dárkový poukaz poštou na adresu uvedenou v přihlášce (dle požadavku objednatele), a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele. Dárkový poukaz bude vystaven dle požadavků objednatele (text, jméno, kurz, místo, částka). V tomto případě se k rezervační poplatku za kurz připočítá za poukaz včetně tisku, balného a poštovného + 100,-Kč. Poukaz bude zaslán až po obdržení úhrady stanovené částky, nebo za vybraný kurz +100- Kč na uvedenou adresu objednatele.
Dárkový poukaz je také možné vyžádat bezplatně formou zaslání na základě telefonické domluvy jako přílohu emailu ve velikém rozlišení, pro další úpravy ze strany objednatele. Pro vznik smlouvy v případě objednání kurzu prostřednictvím dárkového poukazu platí přiměřeně ustanovení části III. Vznik smlouvy Smluvních podmínek pro pořádání kurzů a to na základě úhrady částky odpovídající hodnotě vystaveného dárkového poukazu ve prospěch provozovatele připsáním na účet provozovatele.
Třetí osoba objednatel („původní objednatel“) se zavazuje zajistit, aby byl držitel dárkového poukazu („příjemce služby“) seznámen s povinnostmi účastníka kurzu a aby tyto povinnosti splňoval. Třetí osoba objednatel („původní objednatel“) odpovídá za porušení povinností účastníka kurzu ze strany příjemce služby. Provozovatel se zavazuje umožnit příjemci služby účast na kurzu za podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.
Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu. Délka doby platnosti dárkového poukazu je 1 rok od data uzavření smlouvy s třetí osobou- objednatel („původní objednatel“)vyplněním a odesláním elektronické přihlášky.
Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce služby i původního objednatele na účast na kurzu a související plnění ze strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb, jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.
Dárkové poukazy lze využít na všechny floristické kurzy po celé ČR.
Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení poskytnout jakékoli osobě slevový kupón, kurz zdarma, nebo jiný výhodný bonus. Sleva bude poskytnuta pouze v případě včasného a řádného zaplacení kurzovného sníženého o hodnotu slevy a po akceptaci těchto Smluvních podmínek pro pořádání kurzů.

Slevový kupón
Použití slevového kupónu zpětně či bez realizace řádné objednávky a zaplacení kurzovného je nepřípustné.
Slevový kupón lze využít pouze pro jednu osobu.
Slevový kupón nelze použít opakovaně. Slevy nelze sčítat.
Při účasti 2 až 3 účastníků z jedné společnosti bude provozovatelem poskytnuta sleva 5 % ze základní ceny kurzu.
Při účasti 4 a 5 účastníků z jedné společnosti bude provozovatelem poskytnuta sleva 10 % ze základní ceny kurzu.
Při účasti 6 a více účastníků z jedné společnosti bude provozovatelem poskytnuta sleva 15 % ze základní ceny kurzu.

Sleva na kurzovné uvedená na webových stránkách je uplatnitelná pouze v případě, že přihláška a úhrada kurzovného proběhnou dle smluvních podmínek a to nejpozději 1 měsíc před termínem zahájení kurzu. 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
Účast na kurzu pod vlivem drog, nebo omamných látek je na kurzu provozovatele zakázána.
Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
Účastník kurzu je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu.
Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu, uvedeného na stránkách www. floristickekurzy.cz a poskytnout objednatelům kurzu studijní a pracovní pomůcky a nářadí a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu. Po ukončení kurzu vystavit a předat absolventům kurzů certifikáty, nebo osvědčení o účasti v kurzu, v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.
Provozovatel zajistí, aby každý účastník kurzu v praktické výuce obdržel pracovní pomůcky, nářadí a ochranný oděv pro práci na kurzu.
Účastník kurzu je povinen s uvedeným v bodě 13. této Smlouvy, zacházet dle instrukcí lektora, o ně pečovat a po ukončení kurzu vrátit v nepoškozeném stavu. V opačném případě může provozovatel požadovat finanční náhradu za poškození cizí věci.
Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
V případě bonusových kurzů (kurzy zařazené do výuky navíc, nebo zdarma) si provozovatel vyhrazuje právo na jejich změnu (jiný -náhradní kurz, termín, nebo výuka). 
Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 15 minut před zahájením kurzu.

VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu

Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
-kurz není obsazen minimálně osmi osobami;
-lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu;
-konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).
V případě, že ze strany dodavatele kurzu (Floristické kurzy Mgr. Renáta Steinová) dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu, úhrada kurzovného -záloha je vratná- poplatek se zašle zpět na účet objednatele bankovním převodem. O tomto je objednatel kurzu informován e-mailem a vyzván k zaslání čísla účtu, na který se poplatek zasílá obratem zpět.
Objednatel, či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání kurzu, či může požadovat navrácení kurzovného, které uhradil v plné výši.
Objednatel, či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději měsíc před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to odesláním e-mailu na adresu info@floristickekurzy.cz
V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře, nejpozději 1 týden před termínem kurzu, může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky.
Při stornováním přihlášky ze strany objednatele po termínu uzávěrky kurzů (měsíc před zahájením kurzu) je záloha (kurzovné) nevratná. V tomto případě je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši zálohy za kurz, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se záloha kompenzuje (převede se na nového objednatele).
Při úhradě kurzu formou splátky nelze uplatnit žádné bonusy, ani dárky a cena kurzu se navyšuje o 1% za každý započatý měsíc až po doplacení celé částky.

V případě, že má účastník kurzu jakékoliv dotazy, výhrady ohledně plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele osobně a včas, „bez zbytečného odkladu“ a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele ohled.
Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy a nezruší účast na kurzu podle této části VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu dle smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

III. Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na vybraný kurz objednavatel, či příjemce služby uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas se zpracováním údajů, uvedených v přihlášce za účelem zařazení do databáze klientů a zasílání informací o nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele.
Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracován prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na info@floristickekurzy.cz, nebo telefonicky na tel.: +420 777 886 662
Objednatel, účastník kurzu či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách provozovatele, Facebooku, You Tube, či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.
Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoliv vide nebo audio nahrávky.
Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.
Tyto podrobné všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 7. června 2017 a jsou v souladu se stručnými smluvními podmínkami uvedenými na: https://floristickekurzy.cz/prihlaseni-a-platba-navod
V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele:

info@floristickekurzy.cz

tel.: +420 777 886 662

Přejít nahoru