Ochrana osobních údajú GDPR

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů (podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů GPDR).

Správce a zpracovatel osobních údajů
Správce a zpracovatel osobních údajů je firma: 

Mgr. Renata Steinová, se sídlem Smutného 10, 669 02 Znojmo

Floristické kurzy s.r.o. se sídlem V Dolách 301, 669 02 Suchohrdly

Jaké údaje zpracováváme a k jakým účelům:
Titul, jméno a příjmení – evidence účastníka kurzu a vystavení certifikátu o absolvování kurzu
Adresa bydliště a PSČ – k zasílání certifikátu o absolvování kurzu
E- mailová adresa- pro zaslání informací ohledně nástupu, organizace, případném zrušení kurzu, na který je podaná přihláška
Telefonní číslo – využijeme pouze v případě náhlého a nečekaného zrušení kurzu
Fakturační údaje (název firmy, adresa sídla firmy, PSČ, IČ, DIČ) – k vystavení faktury o úhradě kurzu pro potřeby evidence v účetnictví a pro potřeby finančního úřadu
Které údaje budou poskytnuty dalšímu správci- třetí sobě:
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Jakým způsobem jsou osobní údaje získané, zpracovávané, zabezpečené a uchovávané:

OU jsou získané přímo od Vás, vyplněním přihláškového formuláře a zabezpečené elektronicky v zašifrované podobě. OU jsou získané přímo od Vás písemně, v zabezpečených prostorách pod ochranou EZS

Fotografická dokumentace, reference
Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých webových a facebookových stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů
Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:
Zabezpečeným přístupem do PC v prostorách firmy – zabezpečeno heslem.
Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku – zabezpečeno jménem a heslem.
Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů – zabezpečeno jménem a heslem.
Šifrovanou komunikací na našich webových stránkách – platný certifikát https
Pravidelnou aktualizací softwaru.
Bezpečně uzamčenou kanceláří – elektronický zabezpečovací systém + uzamykatelné dveře.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Doba, po kterou dobu budou osobní údaje uschovány, je dána zákonem na dobu 10 let.
 Zaškrtnutím políčka a následným odesláním přihlášky na kurz udělujete svůj výslovný souhlas a také potvrzujete, že jste výše uvedené informace přečetl a souhlasíte s uvedeným textem.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@floristickekurzy.cz

Práva subjektu údajů:

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku

toto právo může být uplatněno pouze v případě, že není v rozporu se zákonem9. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás. Věříme, že ve většině případů se dá vše vyřešit dohodou.
Prohlašujeme:
že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR

že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

že plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

že umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Přejít nahoru