Poučení BOZP

SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve školicím středisku rekvalifikační kurz Florista (kód 41-008-H) a zkoušky z PK Florista (kód 41-008-H)

INFORMACE A POKYNY PRO POHYB A CHOVÁNÍ V OBJEKTU

Úvod:
Povinnost školitele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích podle § 101 odst. 5 Zákoníku práce. Tato povinnost se týká i péče o ochranu zdraví studentů během výuky a v přímé souvislosti s ní. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je jedním z předpokladů pro řádný výkon výchovných a vzdělávacích funkcí.

Základní poučení o rizicích a bezpečném chování:
Základní informace o rizicích:

–vnější komunikace a odstavné plochy – kolize s dopravními prostředky, uklouznutí, zakopnutí, pád
-vnitřní komunikace, chodby, podlahy, schody -uklouznutí, zakopnutí, pád, případný pád předmětů z výšky, ze zdi a pád, poranění – dveře, okna, dvířka a zásuvky nábytku – přiražení, přiskřípnutí, naražení na ostré hrany; židle, sklo, ostré hrany pomůcek -pořezání; horké povrchy, tekutiny – popálení, opaření; elektrická zařízení – úraz el. Proudem, únik plynu, výbuch;

Základní poučení BOZP
V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen:

– chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje a ostatních osob
– dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, se kterými byl prostřednictvím vyučujícího (nebo vedoucího pracoviště) seznámen
– dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách, v učebnách, na chodbách, na schodištích, apod.
– oznámit pedagogickému dozoru závady a nedostatky pracoviště, které by mohly ohrozit bezpečnou práci
neprodleně ohlásit pedagogickému pracovníkovi jakékoliv poranění, ke kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, a účinně spolupracovat při sepsání Záznamu o úrazu, vzniku požáru nebo jiné závažné události
nepožívat alkohol před nástupem do výuky a během výuky, nezneužívat jiné omamné prostředky, nekouřit v prostorách, kde je kouření zakázáno
Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen

Student je dále povinen:

– Používat k chůzi a jízdě pouze vyhrazené cesty, komunikace, vchody, vjezdy, východy, výjezdy, nevstupovat do jiných zejména nebezpečných prostorů
-K chůzi používat chodníků, případně levé krajní strany pozemní komunikace. Pozor na namoklé, namrzlé komunikace
– Po chodbách, schodištích, pracovištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se po záchytném madle, nevyklánět se z oken, předcházet úrazům
– Respektovat veškerá omezení a zákazy, nedotýkat se elektrických vedení a zařízení
-Udržovat na chodbách, učebnách, a v jiných místnostech pořádek a čistotu
Evakuační cesty pro případ mimořádné události jsou značeny zelenými značkami s bílými piktogramy směru úniku

V případě mimořádné události volejte na tel. čísla:

➔ 112 – SOS Integrovaný záchranný systém

➔ 150 – hasiči

➔ 155 – záchranná služba

➔ 158 – policie ČR

Pokyny a informace k zabezpečení PO, zdolání požárů a jiných mimořádných událostí
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, každý kdo zpozoruje požár, který nemůže sám uhasit, je povinen ihned vyhlásit poplach voláním HOŘÍ, v některých objektech tlačítky elektrické požární signalizace, a oznámit vznik

Každý je povinen udržovat volné únikové cesty a východ
Znát rozmístění a použití ručních hasicích přístrojů, případně dalších hasebních prostředků umístěných na pracovišti

Poučení o použití přenosných hasicích přístrojů:
VODNÍ 

Účinek: ochlazování, druhotně působí oxid uhličitý a vzniklé vodní páry. Vhodný k hašení žhnoucích pevných látek -dřevo, papír, plastické hmoty, pryž, uhlí, sláma, textil. Nevhodný na hořlavé kapaliny, barvy, dehet, oleje, tuky. Nehasit zařízení pod elektrickým napětím.

PRÁŠKOVÝ

Účinek: dochází k poklesu energie potřebné k hoření a izoluje hořící předmět od okolního vzduchu. Vhodný na žhnoucí pevné látky- dřevo, papíry ve svazcích, pryž, uhlí, textil -na plynné látky- acetylén, metan, svítiplyn, vodík, zemní plyn – na zařízení pod el. Napětím do 1000 V. Nevhodný na volně uložené organické látky, piliny, různé prachy, které by prášek vypuzovaný tlakem rozvířil a oheň by se rozšiřoval jemné mechanické zařízení, potraviny.

SNĚHOVÝ CO2

Účinek: Dusivý, ochlazuje hořící předmět, vypuzuje okolní vzduch. Vhodný na kapalné látky -benzín, dehet, barvy, laky -na plynné látky – acetylen, metan, vodík, svítiplyn – na zařízení pod elektrickým napětím, přístroje jemné mechaniky, potraviny. Nehasit sypké volně ložené hmoty – hobliny, mouku, prach.

Všechny hasicí přístroje jsou pod stálým tlakem. Do činnosti se uvádějí odstraněním zajišťovací pojistky a po stisknutí páky ventilu jsou okamžitě funkční.

Práce s floristickým nářadím
Při práci s floristickým nářadím musí dbát student veliké opatrnosti – předcházet řezným, bodným, či jiným poraněním vzhledem ke své osobě i ostatním studentům
Při práci s tavnou lepící pistolí dbá student na možnost popálení a respektuje všechny zásady práce s elektrickým nářadím, nenechává je zapnuté do sítě bez dozoru

Při práci s přípravky n ošetření květin student dbá na pokyny, uvedené na přibaleném letáku, chrání se před přímím kontaktem s těmito látkami 

 

Sepsáno dne 1.1.2023     Student tyto pokyny bere na vědomí a potvrzuje jejich dodržování podepsáním tohoto dokumentu v třídní knize.

Přejít nahoru