• Home
 • /Výuka kurzů

Výuka kurzů

Průběh floristických kurzů se skládá z teoretické a praktické výuky.

Teoretická část má prezenční formu výkladu, za použití dalších vizuálních pomůcek (obrazové publikace, velkoplošné plakáty, časopisy a knihy). Oblíbená forma u našich kurzů je výuka za pomoci projektové prezentace (CD, DVD materiály, videa a návody, zpracované přímo k tématům, dle osnov).

Průběh floristických kurzů se skládá z teoretické a praktické výuky.

Praktická část výuky je postavená na základě praktických ukázek lektora, tréningu zručností, dovedností a technik studentů. Postupuje se od jednodušších dovedností ke složitějším, od přípravných technik přes hlavní, po závěrečné techniky ve floristice. Do praktické výuky se započítává také tvorby návrhů, nákresů, kalkulace floristických výrobků, návštěva floristické provozovny, návštěva velkoobchodu s floristickým materiálem, praktické ukázky lektora.

Zpětná vazba výuky se ověřuje vlastní praktickou tvorbou studentů. Konzultace a dohled nad realizací získaných poznatků v praktické podobě studentů jsou nedílnou součástí obou částí výuky.

SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve školicím středisku rekvalifikační kurz Florista (kód 41-008-H) a zkoušky z PK Florista (kód 41-008-H)

INFORMACE A POKYNY PRO POHYB A CHOVÁNÍ V OBJEKTU

 1. Úvod:

Povinnost školitele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích podle § 101 odst. 5 Zákoníku práce. Tato povinnost se týká i péče o ochranu zdraví studentů během výuky a v přímé souvislosti s ní. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je jedním z předpokladů pro řádný výkon výchovných a vzdělávacích funkcí.

 1. Základní poučení o rizicích a bezpečném chování:

 Základní informace o rizicích:

 •  –vnější komunikace a odstavné plochy – kolize s dopravními prostředky, uklouznutí, zakopnutí, pád
 • -vnitřní komunikace, chodby, podlahy, schody -uklouznutí, zakopnutí, pád, případný pád předmětů z výšky, ze zdi a pád, poranění – dveře, okna, dvířka a zásuvky nábytku – přiražení, přiskřípnutí, naražení na ostré hrany; židle, sklo, ostré hrany pomůcek  -pořezání; horké povrchy, tekutiny – popálení, opaření; elektrická zařízení – úraz el. Proudem, únik plynu, výbuch;

 

 1. Základní poučení BOZP

V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen:

 • – chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje a ostatních osob
 • – dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, se kterými byl prostřednictvím vyučujícího (nebo vedoucího pracoviště) seznámen
 • – dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách, v učebnách, na chodbách, na schodištích, apod.
 • – oznámit pedagogickému dozoru závady a nedostatky pracoviště, které by mohly ohrozit bezpečnou práci
 • neprodleně ohlásit pedagogickému pracovníkovi jakékoliv poranění, ke kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, a účinně spolupracovat při sepsání Záznamu o úrazu, vzniku požáru nebo jiné závažné události
 • nepožívat alkohol před nástupem do výuky a během výuky, nezneužívat jiné omamné prostředky, nekouřit v prostorách, kde je kouření zakázáno
 • Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen

Student je dále povinen:

 • – Používat k chůzi a jízdě pouze vyhrazené cesty, komunikace, vchody, vjezdy, východy, výjezdy, nevstupovat do jiných zejména nebezpečných prostorů
 • -K chůzi používat chodníků, případně levé krajní strany pozemní komunikace. Pozor na namoklé, namrzlé komunikace
 • – Po chodbách, schodištích, pracovištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se po záchytném madle, nevyklánět se z oken, předcházet úrazům
 • – Respektovat veškerá omezení a zákazy, nedotýkat se elektrických vedení a zařízení
 • -Udržovat na chodbách, učebnách, a v jiných místnostech pořádek a čistotu
 • Evakuační cesty pro případ mimořádné události jsou značeny zelenými značkami s bílými piktogramy směru úniku

 

V případě mimořádné události volejte na tel. čísla:

➔   112 – SOS Integrovaný záchranný systém

➔   150 – hasiči

➔   155 – záchranná služba

➔   158 – policie ČR

 

 1. Pokyny a informace k zabezpečení PO, zdolání požárů a jiných mimořádných událostí

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, každý kdo zpozoruje požár, který nemůže sám uhasit, je povinen ihned vyhlásit poplach voláním HOŘÍ, v některých objektech tlačítky elektrické požární signalizace, a oznámit vznik

 • Každý je povinen udržovat volné únikové cesty a východ
 • Znát rozmístění a použití ručních hasicích přístrojů, případně dalších hasebních prostředků umístěných na pracovišti

 

 1. Poučení o použití přenosných hasicích přístrojů: 

VODNÍ

Účinek: ochlazování, druhotně působí oxid uhličitý a vzniklé vodní páry. Vhodný k hašení žhnoucích pevných látek -dřevo, papír, plastické hmoty, pryž, uhlí, sláma, textil. Nevhodný na hořlavé kapaliny, barvy, dehet, oleje, tuky. Nehasit zařízení pod elektrickým napětím.

PRÁŠKOVÝ

Účinek: dochází k poklesu energie potřebné k hoření a izoluje hořící předmět od okolního vzduchu. Vhodný na žhnoucí pevné látky- dřevo, papíry ve svazcích, pryž, uhlí, textil -na plynné látky- acetylén, metan, svítiplyn, vodík, zemní plyn – na zařízení pod el. Napětím do 1000 V. Nevhodný na volně uložené organické látky, piliny, různé prachy, které by prášek vypuzovaný tlakem rozvířil a oheň by se rozšiřoval jemné mechanické zařízení, potraviny.

SNĚHOVÝ CO2

Účinek: Dusivý, ochlazuje hořící předmět, vypuzuje okolní vzduch.Vhodný na kapalné látky -benzín, dehet, barvy, laky -na plynné látky – acetylen, metan, vodík, svítiplyn – na zařízení pod elektrickým napětím, přístroje jemné mechaniky, potraviny. Nehasit sypké volně ložené hmoty – hobliny, mouku, prach.

Všechny hasicí přístroje jsou pod stálým tlakem. Do činnosti se uvádějí odstraněním zajišťovací pojistky a po stisknutí páky ventilu jsou okamžitě funkční.

 

 1. Práce s floristickým nářadím
 • při práci s floristickým nářadím musí dbát student veliké opatrnosti – předcházet řezným, bodným, či jiným poraněním vzhledem ke své osobě i ostatním studentům
 • Při práci s tavnou lepící pistolí dbá student na možnost popálení a respektuje všechny zásady práce s elektrickým nářadím

SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění ochrany zdraví v době epidemiologické situace v ČR.

 

 

 1. Opatření ze stany vzdělávacího zařízení:
 • K dispozici bodu všem studentům dezinfekční prostředky na ruce, dezinfekce na nářadí a pracovních nástrojů.
 • Výuka a přístup lektora bude probíhat tak, aby se minimalizovala všechna rizika umožňující šíření epidemie
 • Toalety budete moct navštěvovat i ve vyučování, dle potřeby, aby se netvořila fronta, navíc bude k dispozici další WC v přízemí budovy

 

 1. Opatření ze strany pronajímatele:
 • Pronajímatel zajistí zvýšenou hygienu toalet, místností a chodeb, míst k sezení a stolů, včetně jejich dezinfekce.

 

 1. Opatření, který by měli dodržovat všichni studenti:
 • Žádáme Vás tímto o nošení roušek v uzavřených prostorech (ochranných pomůcek nosu a úst), pokud toto nebude povolené vládním opatřením
 • Žádáme Vás tímto o dodržování rozumných rozestupů od ostatních osob
 • Žádáme Vás tímto, abyste dodržovali základní hygienické pravidla: při kýchání si přikrýt nos a ústa rukávem, kapesníkem, používat jednorázové papírové kapesníky, pravidelně a často si mít ruce
 • Pokud jezdíte MHD, žádáme Vás před vstupem do školící místnosti o důkladné umytí a dezinfekci rukou a v MHD o dodržování určených rozestupů
 • V případě, že pocítíte tyto příznaky, omluvte se z výuky a zůstaňte doma: zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest svalů, extrémní únava…

 

Věříme, že dodržením těchto opatření se ochráníme navzájem a jejich dodržováním přispějeme ke klidné a pohodové atmosféře na kurzech.

Studijní a pracovní materiály
Teoretické znalosti z oboru získávají studenti z množství odborných časopisů, publikací nebo knih, se kterými se v kurzu pracuje. Součástí výuky jsou i volně přístupné videa na našem You Tube kanálu Floristické kurzy Mgr. Renata Steinová, množství materiálu prezentovaných na našem Facebooku: Floristické kurzy, Mgr. Renáta Steinová.

Každý student obdrží vlastní učebnice dle zaměření kurzu, formát A 4, monochromatický tiskk jednotlivým tématům výuky:

 • Florista – učebnice Akreditovaný rekvalifikační kurz se zkouškou, Zrychlený kurz Florista -82 stran
 • Florista – učebnice Intenzivní kurz Florista -55 stran
 • Aranžování -učebnice kurz Vazba a aranžování květin -43 stran
 • Provozovna – zaměstnání a podnikání ve floristice -14 stran
 • Estetika -estetické zásady a techniky ve floristice  -20 stran
 • Svatební kytice -32 stran
 • Svatební dekorace -35 stran
 • Katalog květin a zeleně – k vybraným kurzům, formát A 5, monochromatický tisk -30 stran

K výuce na kurzech se používají prezentace, videa dle tématu, učebnice k jednotlivým kurzům, odborné časopisy a další.

Výuka je doplněná také používáním Katalogu květin a zeleně dle kurzů.

K tematickým kurzům se používají katalogy a časopisy dle zaměření: Smuteční floristika, Adventní a vánoční floristika, Jarní a velikonoční floristika, Podzimní a dušičková floristika a další.

K výuce praktických dovedností na kurzech používáme všechno potřebné nářadí (nožík, nůžky, speciální floristické nůžky, tavnou pistoli), technické pomůcky, dekorační materiál i množství řezaných květin a zeleně (dle zaměření kurzu). K  nácviku estetických dovedností používáme navíc dostatečný výběr umělých květin a doplňků všech odstínů, barev a výběru druhů.

naše studijní a výukové materiály

výukové videa

Svatební kytice – vše, co musíte vědět …

Svatební kytice -technika vypichování do držáku

Korsage pro svědky -postup, návod a pravidla tvorby

Korsage pro ženicha z trvalých materiálů -návod 

Floristika-postupy, techniky a estetické pravidla

Květinová burza Aalsmeer -Holandsko

Květinový park Keukenhof -Holandsko, země tulipánů

Květinářství v Holandsku – floristické provozovny